Algemene verkoopsvoorwaarden van de tickets van de World Choir Games 2021 Flanders

1. Koor & Stem vzw, hierna ‘de Organisator’, organiseert van 30 oktober tot 7 november 2021 de 11de editie van the World Choir Games, hierna ‘het evenement’. Het bestellen van tickets voor de live events van dit evenement gebeurt uitsluitend via Studio 100 NV (BTW BE0457.622.640 – Halfstraat 80, 2627 Schelle), hierna ‘Studio 100’.

Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming tot afwijking, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle contractuele relaties tussen enerzijds Studio 100 en anderzijds de natuurlijke of rechtspersoon, die beroep heeft gedaan op de diensten en producten van Studio 100 in het kader van het evenement van de Organisator, hierna ‘de Klant’ genoemd.

2. Tickets kunnen uitsluitend besteld worden via www.wcg2021.be Onder ‘tickets’, zoals hierna verder naar verwezen in de algemene verkoopsvoorwaarden, dient te worden verstaan: toegangstickets voor de live events van het evenement.

3. Bij het bevestigen van de bestelling van tickets via www.wcg2021.be verklaart de Klant van deze algemene verkoopsvoorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst tussen de partijen, kennis te hebben genomen en deze te aanvaarden. De toepassing van deze algemene verkoopsvoorwaarden vormt een bepalende toestemmingsvoorwaarde voor Studio 100.

4. Studio 100 handelt als dienstverlener inzake de ticketverkoop voor het evenement van de Organisator. De persoon of vennootschap die de bestelling uitvoert wordt als enige verantwoordelijk geacht voor de boeking en de betaling van deze laatste, zelfs wanneer deze aan een derde moet worden opgesteld of toegezonden.

5. De tickets worden verstuurd na ontvangst van de betaling. De boeking wordt geannuleerd door Studio 100 indien de tickets niet worden betaald binnen de aangegeven betalingstermijn. De BTW en eventuele taksen zijn steeds ten laste van de Klant. Bestelde tickets worden niet terugbetaald noch teruggegeven. In geen geval zal de waarde van de tickets noch eventuele andere gemaakte kosten door de klant (transport, consumpties,…) in verband met het evenement worden terugbetaald door Studio 100.

6. De tickets worden standaard als e-tickets verzonden naar het emailadres dat is opgegeven in het boekingsformulier. Indien de tickets niet ontvangen werden ten laatste 4 dagen voor het evenement, dient de Klant contact op te nemen met Studio 100 via ticketswcg@studio100.be . Laattijdig bestelde of laattijdig betaalde tickets kunnen voor de aanvang van het evenement aan de kassa worden afgehaald. De kassa’s openen meestal 1 uur voor de aanvang van het evenement. Gereserveerde

tickets die niet worden afgehaald binnen het half uur voor aanvang van het evenement kunnen worden doorverkocht.

7. Algemene verkoopsvoorwaarden betreffende de e-tickets: Het e-ticket, eens het is afgedrukt op wit papier of via smartphone kan gescand worden, is uw enige toegangskaart voor het evenement en uitsluitend geldig op de dag en voor de voorstelling die op het ticket vermeld staat. De afdruk moet perfect zijn, alle onderdelen moeten leesbaar zijn zonder dat enige verwarring mogelijk is. Elke wijziging, schrapping van tekst of het onleesbaar maken van een vermelding zal de nietigheid van het ticket tot gevolg hebben. Om controle op onrechtmatig gebruik mogelijk te maken is het ticket voorzien van een unieke barcode/QR code die aan de ingang gescand zal worden. Elke barcode komt overeen met een enkel ticket. Dit ticket kan maar een keer worden gescand op de datum die erop vermeld staat. Indien dezelfde barcode verschillende keren wordt getoond, zal enkel het eerste gescande ticket tijdens de controle toegang geven tot het evenement. De houder van gekopieerde tickets zal de toegang worden geweigerd. Elke poging tot misbruik, namaak of fraude kan leiden tot gerechtelijke vervolging. Ingeval van verlies of diefstal zal het ticket niet worden terugbetaald, noch omgeruild. Ongebruikte tickets worden evenmin terugbetaald of omgeruild. Bij het in ontvangst nemen van het ticket ziet de Klant af van iedere schade-eis, om welke reden ook, tegenover de directie van de zaal, de Organisator, Studio 100 en elke andere derde, betrokken bij de inrichting of organisatie van het evenement.

8. Het bedrag van de verkoop kan worden geïnd via de volgende betaalmiddelen: Bancontact - Mister Cash (België), iDEAL (Nederland), Mastercard en Visa. Voor bestellingen die gemaakt worden via ticketswcg@studio100.be dient de betaling van de tickets te gebeuren volgens de online betalingsmodaliteiten per mail binnen 48 uur. Bij de bestelling kan een factuur aangevraagd worden. Na ontvangst van de betaling wordt een factuur opgemaakt door Studio 100 voor het totaalbedrag van de bestelde tickets en per mail verzonden. Klachten of protesten van facturen moeten Studio 100 binnen de acht (8) dagen na factuurdatum per aangetekend schrijven bereiken.

9. Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Studio 100 (naar B2B klanten toe) kunnen tickets niet worden doorverkocht aan derden in het kader van een commerciële relatie. Overeenkomstig de bepalingen van de wet betreffende de verkoop van toegangsbewijzen tot evenementen (dd. 30 juli 2013 gepubliceerd op 6 september 2013) is verboden:

• de regelmatige doorverkoop van tickets

• de voorstelling met het oog op regelmatige doorverkoop

• de verstrekking van middelen die worden aangewend voor een regelmatige doorverkoop.

• de occasionele doorverkoop tegen een prijs die hoger is dan de vermelde toegangsprijs

• de verkoop van een bevoorrecht of promotioneel toegangsbewijs waarvoor er geen oorspronkelijke verkoop is geweest de doorverkoop vóór de start van de oorspronkelijke verkoop is geweest

• de doorverkoop vóór de start van de oorspronkelijke verkoop

10. Elke overtreding of inbreuk zal vervolgd worden. Studio 100 garandeert de echtheid van het ticket voor zover dit laatste is aangekocht op de site van Studio 100. Men mag bijgevolg geen enkele aanbieding afkomstig van derden, of via andere websites, aanvaarden. Koop je ticket niet op straat. De kans bestaat dat het vervalst is. Toegang kan te allen tijde geweigerd of ontzegd worden. Koop je ticket evenmin op veilingsites of tweedehandsticketsites. De barcodes op deze tickets zullen worden geweigerd, waardoor de toegang aan de ticketeigenaar ontzegd wordt (zie ook www.ilovemyticket.be). Indien de tickets niet werden aangeschaft via de officiële verkoopkanalen, dan behoudt Studio 100 zich het recht voor de toegang te ontzeggen. De door u opgegeven persoonsgegevens zullen worden gehouden om controles uit te voeren teneinde verkoop van tickets tegen woekerprijzen te detecteren. Studio 100 voert controles uit om na te gaan of klanten één of meer tickets aanbieden tegen woekerprijzen.

11. Annulering van het evenement door de Organisator: Indien de Organisator een voorstelling annuleert, worden de tickets omgeruild tegen tickets voor een andere voorstelling van het evenement. De betrokken Klanten zullen door Studio 100 worden gecontacteerd betreffende de te volgen procedure.

12. De teksten, de databank en de daarin opgenomen gepubliceerde gegevens, de opmaak van pagina's, foto's en afbeeldingen zijn en blijven de (intellectuele) eigendom van de Organisator, van haar leveranciers of van andere derden met wie de Organisator afspraken heeft gemaakt. Elke vorm van nabootsing, publicatie, reproductie, of iedere andere vorm van misbruik of namaak, is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Organisator. Het opslaan en het importeren in een databank van informatie afkomstig van de website van de Organisator en van de betrokken diensten, is uitdrukkelijk verboden.

13. De Organisator investeert alle nodige middelen om de informatie, die op haar website wordt weergegeven, actueel te houden en om op die manier de informatie zo correct en volledig mogelijk te verspreiden. De Organisator en Studio 100 kunnen echter geen garantie bieden daaromtrent en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de rechtstreekse of onrechtstreekse schade die is opgelopen tijdens het bekijken of gebruiken van de informatie op de site www.wcg2021.be , behalve in geval van zware fout van de Organisator of Studio 100 die door de gebruiker kan worden aangetoond. Zowel de Organisator als Studio 100 zijn niet verantwoordelijk voor de gevallen van overmacht waardoor de uitvoering van de samenwerking kan worden uitgesteld of verhinderd. Worden onder meer maar niet uitsluitend als gevallen van overmacht beschouwd: stakingen, sluitingen, pannes in de energiebevoorrading, verkeersproblemen, machinestoringen, overheidsmaatregelen en de gevolgen daarvan, sabotage, epidemieën, quarantainemaatregelen, natuurrampen, brand, sociale onrust,

transportembargo’s of vertragingen in het transport, brandstoftekort, etc… De Organisator en Studio 100 zijn er niet toe gehouden het bewijs te leveren van de onvoorzienbare of onvermijdbare aard van de situatie in geval van overmacht.

14. De Klant verbindt zich ertoe dat de persoonsgegevens die zijn opgegeven in het identificatieformulier op de website bij de bestelling van de tickets, juist en volledig zijn. Studio 100 behoudt zich het recht voor om de bestelling te weigeren of te annuleren in geval van verdenking van fraude. Deze persoonsgegevens worden verzameld voor de goede uitvoering van het verkoopcontract en kunnen worden bijgehouden om de goede werking van de dienst van Studio 100 te garanderen en/of de goede uitvoering van het contract aan te tonen. Deze laatste kunnen eveneens worden gebruikt door Studio 100 en haar moederbedrijven en filialen, alsook worden doorgegeven aan derden (niet-uitputtende lijst, mediagroep, organisator, promotor, "venue",...) die contractueel verbonden zijn met Studio 100 voor marketingdoeleinden. Elke Klant die zijn identiteit kan bewijzen heeft het recht om toegang te krijgen tot zijn persoonsgegevens en om het gebruik van zijn persoonlijke gegevens voor marketingdoeleinden niet toe te laten door middel van een schriftelijk en ondertekend verzoek naar het e mailadres ticketswcg@studio100.be ofwel per post naar de maatschappelijke zetel van Studio 100, overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, en overeenkomstig het koninklijk besluit van 13 februari 2001 ter uitvoering van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Hij heeft eveneens het recht om het verzenden van reclame per elektronische post niet toe te laten door middel van een schriftelijk verzoek, overeenkomstig de wet van 11 maart 2003

betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de

informatiemaatschappij, en overeenkomstig het koninklijk besluit van 4 april 2003 tot reglementering van het verzenden van reclame per elektronische post.

15. Deze algemene verkoopsvoorwaarden regelen alle aspecten van de contractuele relatie tussen Studio 100 en de Klant, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de Klant.

16. Herroepingsrecht: De overeenkomst op afstand voor de levering van huisvestings-, vervoer-, horeca- en recreatiediensten waarbij de verkoper zich bij het afsluiten van de overeenkomst ertoe verplicht deze dienstverlening uit te voeren op een bepaalde datum of voor een bepaalde periode, wordt uitgesloten uit het toepassingsgebied van boek IV ‘’Marktpraktijken en consumentenbescherming’’ van het wetboek van economisch recht.

17. In het geval dat sommige bepalingen uit deze algemene voorwaarden als nietig worden beschouwd, verbinden de partijen zich ertoe de nietige of niet afdwingbare clausule te vervangen door de best passende clausule opdat de gemeenschappelijke bedoeling van de partijen wordt vervuld.

18. Studio 100 en de Organisator kunnen in geen geval aansprakelijk gesteld worden in geval van diefstal of verlies van persoonlijke bezittingen op de locatie, waar het evenement zal plaatsvinden waarvoor de tickets worden afgeleverd. Studio 100 en de Organisator kunnen nooit verantwoordelijk worden gesteld voor een vertraging in de uitvoering van het evenement, noch voor de niet-uitvoering ervan wegens het plots uitvallen van aanwezige vaste en tijdelijke installaties, materieel en uitrusting noch in geval van overmacht. Wordt door Studio 100 en de Organisator als overmacht beschouwd: elke omstandigheid buiten de wil van Studio 100 of de Organisator, die de normale uitvoering van het contract verhindert, zoals onder meer maar niet uitsluitend: stakingen, sluitingen, pannes in de

energiebevoorrading, verkeersproblemen, machinestoringen,

overheidsmaatregelen en de gevolgen daarvan, sabotage, epidemieën, quarantainemaatregelen, natuurrampen, brand, sociale onrust,

transportembargo’s of vertragingen in het transport, brandstoftekort, etc…

19. Diverse:

• Het is niet toegestaan de volgende zaken mee te nemen naar de plaats van het evenement: foto-, film- of andere opnameapparatuur, alcoholhoudende

dranken, drugs, glaswerk, blik, vuurwerk, wapens of enig ander gevaarlijk voorwerp, op straffe van inbeslagname.

• Het is mogelijk dat de Klant voorafgaand aan het evenement wordt gefouilleerd. Aan degene die zich hieraan niet wenst te onderwerpen kan de toegang worden geweigerd zonder recht op restitutie van enige gelden.

20. De relatie tussen de Klant en Studio 100 is enkel onderworpen aan de Belgische wetgeving. In geval van geschil zijn alleen de rechtbanken van het arrondissement van Antwerpen bevoegd.

30 oktober tot 7 november 2021, Vlaanderen

Sing together share happiness

In samenwerking met

  • Vlaanderen verbeelding werkt naakte versie
  • interkultuur
  • Koor Stem
  • Gent
  • Antwerpen